Business Process Modelling

Innovatec har utviklet en prosessforbedringsmodell som kvantifiserer effektiviseringspotensialet for en virksomhets 333hiresforsideforretningsprosesser. Modellen tar utgangspunkt i virksomhetens eksisterende prosesser og beregner effektiviseringsgevinsten for hver prosess dersom den var implementert i en BPM basert løsning.

Modellen støtter blant annet en fasedelt overgang fra papirbasert dokumenthåndtering, med manuell oppdatering av fagsystemer, til en arbeidsflytsmodell med elektronisk dokumenthåndtering integrert mot fagsystemer, og rollebasert samhandling mellom aktører i prosessen. Prosessanalysemodellen er et resultat av flere års erfaring med prosessforbedringsprosjekter i offentlig og privat sektor i Norge og Danmark. Innovatec leverer nødvendig kompetanse og ressurser for alle aktiviteter relatert til prosessanalyse og -effektivisering.

Dette inkluderer:

  • Prosjektledelse
  • Dokumentasjon av eksisterende forretningsprosesser
  • Analyse av prosessforbedringspotensialet for forskjellige forretningsområder, med kvantifisering av effektiviseringsgevinster på prosess og aktivitetsnivå
  • Forslag til løsninger og forbedringsaktiviteter
  • Modellering av forretningsprosesser i en BPM-basert løsning
  • Oppfølging og kvalitetssikring av leveranser på kundens vegne
  • Systemutvikling

I prosessanalysen identifiseres prosessaktivitetene, og klassifiseres etter type aktivitet. Aktivitetstypene har verdier for i hvilken grad de forskjellige funksjonskategoriene vil kunne bidra til effektivisering. Modellen kan enkelt utvides med ytterligere aktivitetstyper. Dette er en operativ modell, hvor et forretningsområde representeres i en Excel arbeidsbok. Hver prosess beskrives i et regneark. Dette inkluderer også et oversiktsark som gir et overblikk over alle prosessene og effektiviserings-potensialet totalt per forretningsområde. Dette bildet er velegnet for beslutningstakere for å finne ut av hvor innsatsen skal settes inn for å gi mest gevinst. Ut i fra modellen kan vi kalkulere effektiviseringspotensialet pr aktivitet, og effektiviseringspotensialet pr prosess i forhold til hyppighet/volum etc.