Innovatec – Innovative Technologies AS har blitt sertifisert som Miljøfyrtårnsbedrift 

Vi er stolte over sertifiseringen og tar det som inspirasjon i vårt arbeid med kontinuerlig å forbedre oss og ta ansvar for miljø og bærekraft. Som IT-konsulentbedrift ønsker vi å ha et særlig fokus på hvilke tiltak som kreves for å skape mer effektive utviklingsprosesser. 

Innovatec – Innovative Technologies AS startet arbeidet våren 2023 med å bli sertifisert som en Miljøfyrtårnsbedrift, og ble godkjent i juni måned.

Men allerede i 2008 vedtok selskapet følgende: «Erklæring – Miljøstyringssystem for Innovatec– Innovative Technologies AS”, ut ifra ønsket om å være en samfunnsansvarlig og miljøbevisst bedrift. En rekke miljøbevisste retningslinjer ble innført i bedriften, bl.a. vedrørende sortering og avfallshåndtering, oppfordring til bruk av offentlig transport, begrensning av energiforbruk og kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljø. Disse retningslinjene har vært gjeldende i bedriften siden 2008.

Verden ser litt annerledes ut i dag, men dette har gjort at miljøbevissthet nå er en integrert holdning hos selskapet og våre ansatte.

Innovatec skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventninger dere har til Innovatec – Innovative Technologies AS i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet

Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet:

Vår miljøpolicy er å ha et trygt og godt arbeidsmiljø for våre ansatte, og vi ønsker å være en arbeidsplass som er med på å skape en bærekraftig fremtid. Samtidig ønsker vi å være en trygg og ansvarlig samarbeidspartner for våre kunder, og at vi jobber i fellesskap mot en bærekraftig fremtid.

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål:

Innovatec ønsker å arbeide målrettet med å ta ansvar for miljøet igjennom vårt samfunns- og påvirkningsarbeid og gjennom vår daglige drift. 

Innovatec tar ansvaret for miljøet i sin daglige drift gjennom å:

  • Aktivt arbeide med/prioritere samfunnspolitisk påvirkningsarbeid knyttet til klima og miljøutfordringen
  • Vektlegge miljø og bærekraft i avtaler med våre partnere og allianser
  • Ha tjenester i «porteføljen» som har en positiv miljøprofil der dette er mulig
  • Være bevisst ved avfallshåndtering, forbruk av varer og tjenester og tilrettelegging for gjenbruk
  • Ha kontroll på og mål om å redusere energiforbruk i den daglige driften. Ha kontroll på de miljømessige krav som stilles til virksomheten
  • Sørge for effektive utviklingsprosesser og dokumentasjon av disse og sikrer mulighet for gjenbruk, tilpasning og fornying av IT-løsninger
  • Kildesortere avfall og redusere den totale avfallsmengden
  • Bevisst bruk av kollektiv transport for ansatte

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Innovatec?

Send forslag til post@innovatec.net.

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn!

Med vennlig hilsen

Innovatec – Innovative Technologies AS