Innovatec ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Innovatec – Innovative Technologies AS startet arbeidet våren 2023 med å bli sertifisert som en Miljøfyrtårnsbedrift.

Allerede i 2008 vedtok selskapet følgende: «Erklæring – Miljøstyringssystem for Innovatec – Innovative Technologies AS”, ut ifra ønsket om å være en samfunnsansvarlig og miljøbevisst bedrift. En rekke miljøbevisste retningslinjer ble innført i bedriften, bl.a. vedrørende sortering og avfallshåndtering, oppfordring til bruk av offentlig transport, begrensning av energiforbruk og kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljø.  Disse retningslinjene har vært gjeldende i bedriften siden 2008.

Verden ser litt annerledes ut i dag, men dette har gjort at Miljøbevissthet nå er en integrert holdning hos selskapet og våre ansatte. Vi ser det derfor som naturlig at vi skal kunne sertifisere oss som en Miljøfyrtårnsbedrift, og at prosessen med sertifiseringen vil styrke både vår innsats, bevissthet og ansvar. 

Innovatec skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert, og vi har derfor startet prosessen med å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Vår målsetting er å bli sertifisert før sommeren 2023.  Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventninger dere har til Innovatec – Innovative Technologies AS i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet

Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet:

Vår miljøpolicy er å ha et trygt og godt arbeidsmiljø for våre ansatte, og vi ønsker å være en arbeidsplass som er med på å skape en bærekraftig fremtid. Samtidig ønsker vi å være en trygg og ansvarlig samarbeidspartner for våre kunder, og at vi jobber i fellesskap mot en bærekraftig fremtid.

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål:

Innovatec ønsker å arbeide målrettet med å ta ansvar for miljøet igjennom vårt samfunns- og påvirkningsarbeid og gjennom vår daglige drift. 

Vi tar samfunnsansvar knyttet til miljø gjennom å:

  • Være bevisst ved avfallshåndtering, forbruk av varer og tjenester og tilrettelegging for gjenbruk.
  • Aktivt arbeide med/prioritere samfunnspolitisk påvirkningsarbeid knyttet til klima og miljøutfordringen
  • Ha tjenester i «porteføljen» som har en positiv miljøprofil der dette er mulig
  • Vektlegge miljø og bærekraft i avtaler med våre partnere og allianser

Innovatec tar ansvaret for miljøet i sin daglige drift gjennom å: 

  • Være bevisst ved avfallshåndtering, forbruk av varer og tjenester og tilrettelegging for gjenbruk.
  • Bevisst bruk av kollektiv transport for ansatte
  • Kildesortere avfall og redusere den totale avfallsmengden.
  • Ha kontroll på og mål om å redusere energiforbruk i den daglige driften. Ha kontroll på de miljømessige krav som stilles til virksomheten

For å nå målene skal det gjennomføres følgende tiltak:

I arbeidet med å bli sertifisert som Miljøfyrtårnsbedrift, så forventer vi en avklaring på om vi som bedrift har noen «ukjente» for store miljøavtrykk enn det vi selv tror er dagens situasjon for oss. Skulle det avdekkes vil dette bli prioriterte innsatsområder for bedriftens ledelse og Miljøfyrtårnsansvarlig. Uansett vil vi etterstrebe en kontinuerlig forbedring av å minimere Innovatecs miljøavtrykk.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Innovatec – Innovative Technologies AS?

Send forslag til post@innovatec.net

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn!

Med vennlig hilsen

Innovatec – Innovative Technologies AS