Tidligere prosjekter

Prosess- og regelmotor til Ei@ – løsningen (2002-2018)

Ei@-løsningen er en regelbasert systemløsning for kontroll av elektronisk innsendte skjema som f.eks. sykmeldinger og legeerklæringer.

Utvikling og levering av nytt kontrollsystem er basert på Blaze Advisor. Kontrollsystemet bestående av mottak (EDIFACT/ eb-XML/ PKI), en regelmotor som inneholder alle forretningsregler, samt prosessenhet med integrasjoner mot NAV sine kjernesystemer (Infotrygd (Cobol), AA-REG m.fl.), i tillegg til sak og arkivsystem.

Løsningen ble utviklet av Innovative Technologies (nå Innovatec) i 2002, videreutviklet og forvaltet av Innovatec via NAV rammeavtaler frem til 2015, for deretter å inngå i en større produktportefølje der Innovatec deltok frem til april 2018.

Oslo Kommune – Prosjekt fellesfunksjonalitet

Løsningsarkitekter – Mai 2013 – desember 2018

Prosjekt fellesfunksjonalitet i Program for elektroniske tjenester har som visjon å realisere et digitalt førstevalg for tjenester til innbyggere og næringsliv. Med digitalt førstevalg menes at elektronisk kommunikasjon og samhandling er den primære kanalen for dialogen mellom kommunen, innbyggere og næringsliv. Prosjektet har fokus på utvikling av brukervennlige tjenester samt utvikling av fellesfunksjonalitet for gjenbruk i nye tjenester og som plattform for tjenesteutviklingen i kommunens bydeler og virksomheter. Prosjektet er sentralt plassert i byrådsavdelingen for finans.

Tjenester tilknyttet arkitektursom understøttet kundens funksjonelt ansvarlige og programledelse. Rollene primært som løsningsarkitekt, men omfattet også virksomhetsarkitektur, infomasjonsarkitektur samt funksjonell og teknisk løsningsarkitektur med ansvar for å utarbeide funksjonell arkitektur og design for digital innbyggerdialog.

Operasjonell kvalitetssikring og rådgivning

Innovatec_Pensjonstrygden

Bistand prosjektleveranse – September 2013 – oktober 2014

Bidratt til en helhetlig og sammensydd prosjektleveranse, kompetanseoverføring og god forankring i linja samt gode kontrollmekanismer/verktøy for prosessovervåkning.

 • Bistand testledelse – kundens akseptansetest av ny saksbehandlingsløsning:
  • Testplanlegging
  • Bistå i gjennomføring av kundens akseptansetest
  • Automatisering av akseptansetest samt vurdering av verktøy
  • Testbarhetsvurdering/revisjon
  • Kvalitetssikring av leverandørens bruk av regelteknologi
 • Bistand ifm sluttføring av prosjektleveransen:
  • Lokale tilpasninger i leverandørens systemleveranser
  • Kompetanseoverføring til linja/ordinær drift
  • Bistand praktisk gjennomføring og tilrettelegging
 • Bistand ifm kravspesifisering – utbetaling og effektuering:
  • Prosesskartlegging/-beskrivelse
  • Integrasjon mot standard økonomisystem (Agresso)
 • Implementasjon av datavarehus-løsning for konsolidert avstemming fagsystem – Agresso, internrevisjon/-kontroll mm. (Microsoft Reporting Services)
 • Bistand ifm integrasjon/informasjonsutveksling NAV (ELSAM)

IKT – Nordhordaland (IKTNH)

IKTNH sin visjon for Kunnskapsløsningen: «Kunnskap tilgjengeleg for alle»

IKT Nordhordaland (IKTNH) har ansvar for IKT tjenester til Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy, Vaksdal og Austevoll kommune, og rommer totalt ca. 13500 innbyggere og 4500 kommuneansatte.

Alle IKT tjenester som de enkelte kommunene hadde ansvaret for, er overført til IKTNH. Plikter og ansvar er regulert gjennom tjenesteavtale og datahåndteringsavtaler med hver enkelt kommune.

Som en del av en omorganisering og effektiviseringsprosess har Innovatec bidratt med implementering av Kunnskapsløsning og prosesser rundt omorganisering og effektivisering av kunnskapsflyt mellom Service Desk og fagsiden.

Standard implementasjon av Kunnskapsløsningen for IKTNH fant sted i perioden 03-27 April 2017. Det ble beregnet to ekstra uker for klargjøring av Kunnskapsdatabasen før løsningen kunne tas i bruk i IKTNH Service Desk.

Handover av løsningen ble gjort 27.04.2017, og Go-Live var 12.05.2017.

I Juni 2017 gjorde vi en utvidelse av administrasjonsrettigheter med tilhørende opplæring og kurs.

Gjennomføringen av alle aktiviteter har foregått i et tett samarbeid mellom IKTNH Knowledge Manager (KM) og Innovatec. Alle aktiviteter har vært utført i henhold til plan.

Innovatec sin kunnskapsløsning er I dag IKTNH sitt verktøy på Service Desk, samt et verktøy for kunnskapsflyt og samhandling mellom Service Desk og fagsiden.

Ny IT-løsning for Vaksdal Kommune

”Visjonen for kunnskapsløsningen er å styrke innbyggerservice gjennom  åpenhet, dialog og kompetanse.”

Vaksdal kommune ligger mellom Bergen og Voss i Hordaland Fylke. Kommunesenteret er tettstedet Dale, og kommunen har 4123 innbyggere.
Implementasjon av Innovatec sin kunnskapsløsning fant sted 21-23 November 2016.

Formålet med kunnskapsløsningen i Vaksdal er:

Riktig informasjon og rett svar:

 • til rett person
 • på riktig sted
 • til riktig tidspunkt
 • på rett kanal

Kunnskapsløsningen har bidratt til større faglig samarbeid på tvers av seksjoner og distribuerte kontorer. Mer generell kunnskap har blitt flyttet til Servicetorget, og har dermed avlastet fag slik at mer tid kan bli brukt til saksbehandling.

Kompetanse på servicetorget har økt, og kommunen har større grad av straksavklaring på henvendelser fra innbyggerne.

Ny IT-løsning for Osterøy Kommune

Osterøy Kommune sin visjon for Kunnskapsløsningen: «Riktig svar tilgjengeleg frå ein stad».

Osterøy er en øykommune i Hordaland som ligger nord-øst for Bergen. Kommunen har 8026 innbyggere. Det viktigste tettstedet er kommunesenteret Lonevåg som også er administrasjonssenter for flere av nabokommunene i Nordhordaland.

Innovatec implementerte sin kunnskapsløsning 5-9 desember 2016.

Løsningen blir i dag brukt både av Innbyggerservice og seksjonsansvarlige på fagsiden. Tilbakemeldinger vi har fått viser at fagsiden har fått avlastning fra henvendelser fra innbyggerne, og det er dermed mer tid tilgjengelig på fagsiden til saksbehandling.

Kompetanse på Innbyggerservice har økt, og innbyggerne i kommunen får raskt svar på henvendelser.


MENNESKER – OPPGAVER – TEKNOLOGI