Pågående prosjekter

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør og Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

NVB validerer og lagrer vitnemål og kompetansebevis fra videregående skoler. Valideringstjenesten er en løsning som har ulike brukere og betjener flere formål. Tjenesten brukes av skolene som et verktøy for kontinuerlig kontroll av føring av vitnemål.
Hovedformålet til NVB er todelt; kontrollere og kvalitetssikre at vitnemål som sendes inn for lagring i databasen er ført korrekt og i henhold til Udirs regelverk, og dele informasjon om vitnemålene til interessenter, f.eks. Samordna opptak.

Dagens løsning er over 25 år gammel og har behov for fornyelse. Det er et stort potensial for en enklere løsning som er lettere å vedlikeholde. Det er fagpersoner som implementerer og forvalter reglene, og derfor er det viktig med et regelspråk som er enkelt for ikke-tekniske personer å ta i bruk.

Denne nye løsningen skal:

  • levere et moderne API som kan brukes av de som vil integrere seg mot NVB
  • bruke et verdensledende produkt innen regelmotorteknologi
  • støtte datautvekslingsformat for vitnemål og andre kompetansebevis basert på internasjonale og europeiske datastandarder

Regelverket rundt føring av vitnemål er stort og komplekst. Innovatec bidrar med mange års erfaring innen regelteknologi og vi er med på utviklingen av en ny løsning fra start.

Vi jobber sammen i et spennende og tverrfaglig team, og er flere konsulenter som bidrar på prosjektet.

Oppgjørssystemet for kontroll og utbetaling av helserefusjon (KUHR)

KUHR er etablert for å forvalte finansieringsordningene for behandlere som yter helsetjenester med refusjon fra staten. Helsedirektoratet er tjenesteeier og NAV er systemleverandør. Den tekniske løsningen driftes i NAV IT. Innovatec har, sammen med kunden, stått for design, utvikling og forvaltning av systemet siden 2003. Det faglige arbeidet med KUHR foregår i Helsedirektoratet og den manuelle kontrollen, saksbehandlingen og oppfølging utføres av Helfo. 

KUHR dekker flere forskjellige fagområder der de største er leger, poliklinikker og tannleger. Selve kontrollen av refusjonskrav gjøres automatisk av en spesiallaget regelmotor, med over 2 500 regler. Over 95% av alle refusjonskrav blir kontrollert og utbetalt automatisk. 

I tillegg til den automatiske kontrollen i regelmotoren består KUHR systemet av en saksbehandlingsapplikasjon for manuell kontroll, oppfølging og utbetaling. Et rapporteringsverktøy for sammensetting og uthenting av statistikk. APIer for integrasjon og samhandling med behandlere, andre etater og systemer. 

KUHR er bygget etter en microservice, meldingsdrevet arkitektur kjørende på NAIS plattformen til NAV. Kjernen i systemet er en Oracle database med regelmotortjenester, prosesser og APIer implementert i Java.

E-resept – Norsk Helsenett

Norsk Helsenett utvikler, forvalter og drifter digital infrastruktur og nasjonale e-helseløsninger som Helsenorge, e-resept, kjernejournal og andre løsninger som bidrar til bedre helsetjenester.

E-resept er en løsning for elektronisk formidling av legemiddel- og reseptinformasjon som sikrer at de ulike aktørene i verdikjeden, fra forskrivning via utlevering til økonomisk oppgjør, knyttes sammen i et helhetlig elektronisk forløp.

Vår bistand til Norsk Helsenett omfatter rådgivning innenfor teknisk arkitektur, virksomhetsarkitektur og forvaltning av krav og meldingsstandarder for e-resept’s verdikjede.