Automatisert behandling – offentlig

Automatisert behandling
EI@ – løsningen

2002 – 2018

EI@-løsningen er en regelbasert systemløsning for kontroll av elektronisk innsendte skjema som f.eks. syk meldinger og legeerklæringer.

Utvikling og levering av nytt kontrollsystem er basert på Blaze Advisor. Kontrollsystemet bestående av mottak (EDIFACT/ eb-XML/ PKI), en regelmotor som inneholder alle foretningsregler, samt prosessenhet med integrasjoner mot NAV sine kjernesystem (Infotrygd (Cobol), AA-REG m.fl.), i tillegg til sak og arkivsystem.

Løsningen ble utviklet av Innovative Technologies (nå Innovatec) i 2002, videreutviklet og forvaltet av Innovatec via NAV rammeavtaler frem til 2015 for deretter å inngå i en større produktportefølje der Innovatec deltok frem til april 2018.

Automatisert Behandling Helserefusjoner

KUHR/SAPO/HERA

Innovatec, Helsedirektoratet, Helfo, Nav, Trygdeetaten - logo

2003 – pågående – Rikstrygdeverket/NAV/ Helsedirektoratet/Helfo

Innovatec har, sammen med kunden, stått for design, utvikling og forvaltning av KUHR/SAPO/HERA siden 2003.

KUHR – Oppgjørssystemet for Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon er etablert for å forvalte finansieringsordningene for fastleger og annet helsepersonell som yter tjenester med refusjon fra Folketrygden. Helsedirektoratet er (data)behandlingsansvarlig og NAV er databehandler. Den tekniske løsningen driftes i NAV. Det faglige arbeidet med KUHR foregår i Helsedirektoratet og den manuelle kontrollen og manuell overføring av refusjoner utføres i Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).

Regelmotor for automatisk kontroll

Regelmotorer brukes for å optimalisere flere ulike oppgaver, funksjoner og prosesser. En regelmotor gir mulighet for likebehandling og automatisering av virksomhetens forretningsregler (vilkår, hjemmel, policy og beregning). Her kontrolleres refusjonskravet opp mot regler på det aktuelle fagområdet og avvises eventuelt hvis feil oppdages. KUHR er ett slikt system og det består i tillegg av et brukergrensesnitt for saksbehandler (SAPO), regelmotoren for automatisk kontroll av refusjonskrav, rapportverktøy for uthenting av statistikk (HERA) og databaser.

KUHR står for Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon
SAPO står for SAksbehandling På Oppgjørs området
HERA står for HElse RApporter