Automatisert behandling – offentlig

 

EI@ – løsningen

2002 ->2017

EI@-løsningen er en regelbasert systemløsning for kontroll av elektronisk innsendte skjema som f.eks. sykmeldinger og legeerklæringer. EI@  kontrollsystemet er basert på  Blaze Advisor som BRMS. Innovatec startet leveranser tilknyttet EI@ høsten 2002.

 

KUHR/SAPO/HERA

 

2003 – pågående – Rikstrygdeverket/NAV/ Helsedirektoratet/Helfo

Innovatec har, sammen med kunden, stått for design, utvikling og forvaltning av KUHR/SAPO/HERA siden 2003

KUHR – Oppgjørssystemet for Kontroll og utbetaling av helserefusjon er etablert for å forvalte finansieringsordningene for fastleger og annet helsepersonell som yter tjenester med refusjon fra Folketrygden. KUHR er et register hjemlet i folketrygdloven, spesialisthelsetjenesteloven og personopplysningsloven. Ansvaret for utbetaling av refusjon etter folketrygdloven kapittel 5 ble overført fra NAV til Helsedirektoratet i 2009. Helsedirektoratet er (data)behandlingsansvarlig og NAV er databehandler. Den tekniske løsningen driftes i NAV. Det faglige arbeidet med KUHR foregår i Helsedirektoratet og den manuelle kontrollen og manuell overføring av refusjoner utføres i Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).

Regelmotor for automatisk kontroll

Regelmotorer brukes for å optimalisere flere ulike oppgaver, funksjoner og prosesser. En regelmotor gir mulighet for likebehandling og automatisering av virksomhetens forretningsregler (vilkår, hjemmel, policy, beregning). Her kontrolleres refusjonskravet opp mot regler på det aktuelle fagområdet og avvises eventuelt hvis feil oppdages. KUHR er ett slik systemet og det består i tillegg av et brukergrensesnitt for saksbehandler (SAPO), regelmotoren for automatisk kontroll av refusjonskrav, rapportverktøy for uthenting av statistikk (HERA) og databaser.

a- tilbake